Home 제품안내 전문의약품
 
제품명
 
가벨린정150밀리그램(프레가발린)
제품구분 의약품
 
 
 
가벨린정75밀리그램(프레가발린)
제품구분 의약품
 
 
 
가티플로점안액(가티플록사신수화물)
제품구분 의약품
 
 
 
글립타이드정200밀리그람(설글리코타이드)
제품구분 의약품
 
 
 
길렉트정0.5밀리그램(라사길린메실산염)
제품구분 전문의약품
 
 
 
길렉트정1밀리그램(라사길린메실산염)
제품구분 전문의약품
 
 
 
나플리정(나프로닐옥살산염)
제품구분 의약품
 
 
 
디오텐정160mg(발사르탄)
제품구분 의약품
 
 
 
디오텐정80mg(발사르탄)
제품구분 의약품
 
 
 
디오텐플러스정 160/12.5mg
제품구분 의약품
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10